Algemene voorwaarden

Catering & Partyservice Perfect Parthies

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met Perfect Parthies aangegane overeenkomsten, voor zover niet door partijen op voorhand van deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Perfect Parthies is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend afgeweken worden indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Onder klant wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Perfect Parthies in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.5 Perfect Parthies behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen, aan te passen en/of te wijzigen.

1.6 Door het ondertekenen van het opdrachtformulier aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden van Perfect Parthies

1.7 Perfect Parthies is bevoegd en gerechtigd gebruik te maken van derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing

1.8 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder de handelsnaam Perfect Parthies

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Alle offertes van Perfect Parthies zijn vrijblijvend, tot het moment van ondertekening door de klant.

2.2 Perfect Parthies behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor haar tarieven te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op basis van wettelijke verordeningen noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging vanuit Perfect Parthies, naar aanleiding van een door de klant verstrekte opdracht, per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres, of per post is verzonden naar het door de klant opgegeven postadres. De opdrachtgever en Perfect Parthies komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze opdrachtbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Perfect Parthies gelden hierbij, voor zover de wet dit toestaat, als een vermoeden van bewijs.

Artikel 3. Tarieven en Betalingen

3.1 Alle door Perfect Parthies vermelde tarieven zijn uitgedrukt in euro’s, incl. BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden door middel van overschrijving op rekeningnummer 296890383 ten name van Perfect Parthies te Goutum, tenzij anders is overeengekomen. De betalingstermijn bedraagt te allen tijde 14 (veertien) kalenderdagen.

Artikel 4. Reclames en aansprakelijkheid

4.1 Reclames met betrekking tot door Perfect Parthies geleverde diensten, dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 (zeven) werkdagen na levering van de dienst, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Perfect Parthies

4.2 Indien is komen vast te staan dat de verleende dienst niet aan de in de opdracht overeengekomen voorwaarde(n) heeft voldaan, zal in overleg vastgesteld worden welke genoegdoening in dat specifieke geval passend is.

4.3 Indien Perfect Parthies om welke reden dan ook gehouden is enige schade aan de opdrachtgever te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag dat gelijk is aan de factuurwaarde met betrekking tot de dienst waardoor de specifieke schade is ontstaan.

4.4 Perfect Parthies accepteert in geen geval de verantwoordelijkheid over diensten die uit haar naam door derden zijn uitgevoerd.

4.5 Perfect Parthies is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de opdrachtgever of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Perfect Parthies, is Perfect Parthies nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

4.6 Het is mogelijk dat Perfect Parthies op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Perfect Parthies is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die website(s) waarnaar wordt verwezen, noch voor het gebruik dat er van kan worden gemaakt.

Artikel 5. Overmacht

5.1 In geval van overmacht is Perfect Parthies niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

5.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijf- en energiestoringen, niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen.

Artikel 6. Persoonsgegevens

6.1 Perfect Parthies neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

6.2 Perfect Parthies zal klantgegevens niet aan derden verstrekken, anders dan derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde mensen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van klantgegevens te respecteren

Artikel 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1 Op alle rechten, verplichtingen, overeenkomsten en uitvoeringen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

Artikel 8. Diversen

8.1 Perfect Parthies is gevestigd te 9084 BA GOUTUM, Heechhiem 14 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nr.01131234. Het BTW-identificatienummer is NL 114907924B01

8.2 Wanneer door Perfect Parthies gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Perfect Parthies deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Catering & Parttyservice Perfect Parthies J. Thies Heechhiem 14 9084 BA GOUTUM 058 2803350  0653784821
[email protected] KvK Groningen 01131234 BTWnr. NL114907924B01 Friesland Bank 296890383